Monday, November 29, 2010

Prinsip kesederhanaan mampu wujudkan kesejahteraan sosial

Oleh Mohd Ayop Abd Razid

ISLAM adalah agama yang membawa rahmat ke seluruh alam. Sesuai dengan sifatnya itu, Islam menolak watak melampau (ekstremisme), sebaliknya menganjurkan watak pertengahan atau kesederhanaan (wasatiyyah) dalam kehidupan. Watak ekstreme (ghuluw) amat dilarang kerana ia menyalahi fitrah dan sifat kemanusiaan insan.

Penekanan Islam terhadap prinsip pertengahan ini selari dengan watak manusia sebagai makhluk sosial yang sentiasa berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dengan lain merentasi sempadan etnik, agama serta budaya. Malah ditinjau dari aspek sosiologi Islam, penggunaan perkataan ‘annas’ (al-Baqarah:21) dan ‘al-Unas’ (Al-Isra:71) menggambarkan sifat manusia yang suka hidup bermasyarakat, berkelompok dan bersosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, pelbagai pertembungan kepentingan individu serta kelompok akan berlaku. Justeru, sikap kesederhanaan dalam bertindak amat diperlukan demi kesejahteraan masyarakat. Dari sikap pertengahan inilah akan melahirkan ciri-ciri kehidupan yang mulia seperti toleransi, persefahaman dan penerimaan. Ciri-ciri itu terkandung dalam konsep kesederhanaan yang diajarkan Islam.

Oleh kerana prinsip kesederhanaan menjadi dasar ajaran Islam maka di dalam al-Quran, umat Islam disebut sebagai ‘umatan wasatan’ (umat pertengahan) yang menjadi saksi kepada seluruh perbuatan manusia (al-Baqarah:143). Kepentingan dan implikasi daripada pengamalan prinsip wasatiyyah ini ialah ia akan mendorong tertegaknya keadilan sosial.

Istilah ‘adil’ itu sendiri berasal dari bahasa Arab, iaitu al-Adalah yang mempunyai persamaan maksud dengan ‘qist’ dan ‘wasath’ yang bermaksud ‘tengah’ atau ‘pertengahan’. Jika keadilan sosial dapat ditegakkan dalam masyarakat, akan terzahir kebaikan umum dalam masyarakat. Sikap wasatiyyah juga boleh mendorong seseorang berlaku adil terhadap musuhnya. Al-Quran menganggap keadilan yang diberi terhadap pihak lawan atau musuh akan menyebabkan seseorang itu lebih dekat kepada nilai takwa (al-Maidah:8).

Keadilan juga membawa maksud persamaan (musawah). Namun, ia tidak sama dengan keadilan seperti yang mahu ditegakkan oleh liberalisme, komunisme dan sosialisme. Dalam Islam, selain hak individu dipelihara tetapi hak sosial dan kemaslahatan umum juga perlu dijaga serta diambil kira. Justeru, dalam konteks pemerintah atau pentadbiran kerajaan, sesuatu dasar pembangunan yang dirangka oleh kerajaan perlu mengambil kira hal-hal mengenai kemaslahatan umum.

Dalam konteks ini, ia memerlukan toleransi sosial (toleransi kemasyarakatan) di kalangan pemimpin pelbagai kaum. Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dilaksanakan dari 1970-1990 adalah satu contoh terbaik bagaimana toleransi sosial diamalkan di negara ini. Orang Melayu yang jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi dibela melalui DEB tanpa mendiskriminasikan kaum lain.

DEB bukan diputuskan kepemimpinan Melayu (UMNO) semata-mata tetapi digubal melalui permuafakatan politik Barisan Nasional (BN) di mana semua pemimpin pelbagai kaum dalam BN bersetuju dan menerimanya sebagai satu dasar ‘affarmative’ untuk membantu Melayu yang ketinggalan dalam bidang sosioekonomi ketika itu. Mereka menyedari kemunduran Melayu dalam bidang ekonomi akan menyebabkan berlakunya jurang sosial dalam masyarakat sekali gus boleh mencetuskan ketidakstabilan sosial.

Demikian juga pelbagai ‘kontrak sosial’ yang diterima pemimpin pelbagai kaum terdahulu menggambarkan prinsip kesederhanaan diterima dan diamalkan untuk membina negara bangsa yang kuat dan bersatu padu. Pemimpin terdahulu memahami, dalam masyarakat majmuk, kita bukan saja memerlukan toleransi agama malah perlu toleransi sosial.

Pendekatan ini yang diambil kerajaan sejak merdeka. Hari ini, di bawah kepemimpinan Datuk Seri Najib Razak, gagasan 1Malaysia yang diperkenalkan turut memberi fokus terhadap pembelaan kaum minoriti dan juga kaum tertentu yang ketinggalan dalam arus pembangunan sosio-ekonomi negara. Prinsip kesederhanaan menjadi roh dan inti pati gagasan 1Malaysia yang bertujuan memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum.

Pengalaman mengamalkan konsep kesederhanaan sejak merdeka mendorong dan mencetuskan idea kepada Najib untuk memperjuangkannya di persada antara bangsa. Prinsip itu diketengahkan ketika beliau berucap di persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), baru-baru ini.

Dalam ucapan itu, Najib memberi perspektif yang betul dan jelas kepada masyarakat global bahawa kesederhanaan adalah tonggak ajaran Islam dan asas kepada usaha memupuk persefahaman antara Islam dengan agama lain.

Kesimpulan, amalan kesederhanaan amat penting dalam mengemudi masyarakat majmuk di negara ini. Prinsip ini mampu mewujudkan keadaan masyarakat yang aman, tenteram, harmoni, makmur dan bersatu padu. -BH 30/11/2010

Tuesday, November 2, 2010Sejarah bantu kita fahami akar umbi tamadun bangsa
Oleh Mohd Ayob Abd Razid
ayop_60@yahoo.com

Langkah jadi subjek wajib lulus pada 2013 bantu generasi muda nilai kemanusiaan, tingkat penghayatan patriotisme
-

SEJARAH adalah satu cabang ilmu yang berasal dari Yunani pada abad ke-5 Sebelum Masihi (SM). Karya yang mula-mula dianggap sebagai penulisan sejarah ialah Histories, ditulis oleh Herodotus yang dianggap sebagai 'bapa sejarah'. Karya Herodotus ini membawa maksud penyelidikan atau penyiasatan. Ia diterjemahkan oleh G Rawlinson dengan judul The Persians Wars. Buku terjemahan ini diterbitkan oleh The Modern Library, New York pada 1942.
-
Dalam bahasa lain, sejarah dikenali seperti berikut iaitu historia di negara Latin, history (Inggeris); storia (Itali), historie (Perancis), geschichte (Jerman), gescheiedenis (Belanda), shih (Cina), itihasa dan purana (Hindu) dan tarikh (Arab). Dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia disebut sejarah (syajarah) yang diambil daripada perkataan Arab ‘syajaratun’ yang bererti pohon, keturunan atau asal-usul.
-
Sejarah adalah berkaitan dengan perkara atau peristiwa yang sebenar sudah berlaku (Sir John Seely). Ia merakamkan pengalaman kehidupan manusia dalam masyarakat yang bertamadun (G Renier). R G Collingwood menganggap semua sejarah ialah sejarah pemikiran (idea manusia). Lewis Namier pula menyebut bahan atau mauduk yang menjadi perhatian sejarah ialah mengenai tindakan manusia sehingga mencetuskan peristiwa mengikut keadaan dan masa.
-
Islam sangat memberi perhatian terhadap sejarah. Misri A Muchsin dalam Filsafat Sejarah Islam (Ar-Ruzz Press, Jogjakarta, 2002) menyebut sekitar dua pertiga daripada keseluruhan ayat al-Quran memiliki nilai atau norma sejarah yang mana al-Quran berbicara mengenai perubahan dalam masyarakat yang sangat ditentukan oleh kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam konteks ini, al-Quran berbicara sebab khusus terjadinya perpecahan sosial bangsa yang sudah terlalu jauh menyimpang daripada sendi kebenaran hakiki.
-
Sejarah sebagai satu ilmu memerlukan kepada penyiasatan dan penyelidikan mengenai peristiwa masa lampau berdasarkan bukti yang ditemui. Daripada bukti atau sumber itu, maka pentafsiran sejarah akan dilakukan oleh sejarawan. Jacob Burchharht menyebut bahawa sejarah ialah pentafsiran berdasarkan kepada sumber. Ini bermakna sejarah ialah pencarian untuk mendapatkan kebenaran, hakikat dan penujuan manusia (Arnold Toynbee).
-
Dalam konteks ini, Edward Carr menyebut bahawa sejarawan mempunyai dua tugas utama iaitu menyingkap fakta penting dan menyingkirkan fakta 'ahistoris' (bukan fakta sejarah). Sejarawan harus dapat membezakan antara kebenaran dan kepalsuan (pembohongan) sumber sejarah. Ibnu Khaldun sangat tegas dalam perkara mengenai fakta sejarah. Beliau menegaskan sejarawan perlu melakukan dua perkara penting, iaitu memberi pemikiran mendalam terhadap berita mengenai sesuatu peristiwa dan membuat kajian terhadap kebenaran dan kejujuran penutur (pencerita) dan penulis berita itu.
-
Ilmu sejarah adalah ilmu yang menggunakan pendekatan ilmu sosial. Hasil daripada metodologi kajian sejarah itu membolehkan ahli sejarah melakukan interpretasi sejarah terhadap peristiwa yang dikaji. Interpretasi itu pula bergantung kepada dari segi mana sejarawan itu melihatnya, dimensi mana yang diperhatikan serta undur mana yang diungkapkannya. Misalnya, jika ia menggunakan pendekatan politikologis sudah pasti sejarawan itu akan meneliti atau menyoroti pertentangan kekuasaan, ideologi politik, struktur politik dan jenis pemerintahan serta kepemimpinan.
-
Yang pasti, dalam apa jua pendekatan yang digunakannya, pengkaji sejarah memerlukan pengetahuan mengenai konsep dan teori ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, geografi, politik, ekonomi, bahasa, kesusasteraan, falsafah dan ilmu sosial yang lain. Malah, dalam keadaan tertentu pengkaji sejarah memerlukan bantuan ilmu fizik dan kimia untuk membuat penilaian mengenai bahan berkaitan fosil, batu bata, bahan purba dan dokumen lama yang dikajinya itu.
-
Pada sekitar 1920-an, ahli sejarah Perancis yang terdiri daripada aliran ‘Annales’ dianggap berjaya meletakkan ilmu sejarah sebagai ilmu bersifat saintifik dengan sempurna apabila berjaya menggunakan kaedah kuantitatif serta menghuraikan secara sahih peranan pelbagai faktor penyebab seperti geografi, struktur sosial dan pemikiran. Justeru, penulisan sejarah yang dihasilkan oleh ahli sejarah Annales telah memberikan satu nafas baru kepada pengajian ilmu sejarah dengan memperluaskan sudut pandangan ahli sejarah, baik dari segi ruang lingkup mahupun perkaedahan (R Suntharalingam, 1987).
-
Sebenarnya, bagi mereka yang membuat pengkhususan dalam pengajian sejarah, terlalu banyak cakupan ilmu sejarah yang perlu dikuasainya. Misalnya, seseorang penuntut atau pengkaji dalam pengkajian falsafah sejarah perlu memahami mengenai dasar dan persoalan falsafah sejarah, perkembangan pensejarahan (Timur dan Barat), perkembangan falsafah sejarah mengikut periodisasi, epistemologi sejarah, ontologi sejarah, teleologi sejarah, kosmologi sejarah, eskatologi sejarah, nomologi sejarah dan aksiologi sejarah.
-
Apakah fungsi sejarah? Apakah sejarah itu hanya dilihat sebagai satu nostalgia ataupun romantisisme yang digunakan sebagai satu pelarian seperti yang ditanggapi oleh orang yang bukan ahlinya. Ibnu Khaldun menyatakan bahawa ilmu sejarah adalah ilmu yang dikaji oleh pelbagai bangsa dan generasi untuk mengetahui mengenai kerajaan dan negara serta perubahan yang terjadi dalam sesuatu masyarakat itu.
-
Melalui sejarah, sesuatu bangsa itu dapat mengenali mengenai akar umbi serta jatuh bangunnya bangsa itu. Daripada peristiwa sejarah itu jugalah kita dapat memahami dan mengenali hukum sebab akibat daripada sesuatu peristiwa supaya boleh diambil pengajaran daripadanya. Nouruzzaman Shiddiqie dalam pengantar Sejarah Muslim (Nurcahaya, Yogyakarta, 1983) menyebut sejarah sebagai peristiwa masa lampau bukan sekadar memberi maklumat mengenai terjadinya peristiwa itu, tetapi juga memberi interpretasi atas peristiwa yang berlaku dengan melihat kepada hukum sebab akibat untuk dijadikan pengajaran.
-
Sejarah mampu memperteguhkan semangat dan ketahanan sesuatu bangsa dalam menghadapi krisis atau kekacauan dalam kehidupan semasa. Melalui pengalaman sejarah, ia dapat menyediakan arah garis tertentu serta membina keyakinan dan harapan masa depan yang lebih menyakinkan. Misalnya, Dasar Ekonomi Baru (DEB) dihasilkan di negara kita adalah didorong oleh pengalaman sejarah bangsa Melayu yang mengalami keterbelakangan dalam penyertaan ekonomi moden kesan daripada dasar yang diamalkan penjajah. Ia adalah berkaitan dengan kesan dan akibat daripada perjalanan sejarah kolonial di negara kita.
-
Bagi bangsa yang tidak memberikan perhatian kepada sejarahnya, ia akan kehilangan arah dan identiti kerana perilaku, pemikiran dan tindak tanduknya sudah tersasar dan terputus daripada sejarah akar umbi bangsanya. Hakikatnya, apabila kita meneliti negara dan masyarakat kita, maka kita dapati bahawa negara dan masyarakat kita yang wujud hari ini banyak dikenali melalui pelbagai simbol dan lembaga kenegaraan yang ada hubungannya dengan pensejarahan negara.
-
Justeru, sejarah nasional wajib menjadi sebahagian daripada unit sejarah dalam pengajian sejarah tanah air.
-
Pada hemat saya, sejarah tradisional tanah air mampu membawa kita mengenal akar umbi ketamadunan bangsa, manakala sejarah moden tanah air yang berkembang pada abad ke-19 dan 20 pula mampu memupuk semangat kita untuk meneruskan pembinaan negara bangsa yang mempunyai identiti dan jati diri yang kukuh.
-
Kita juga perlu memahami bahawa proses dan perjalanan sejarah tanah air tidak dapat dipisahkan daripada proses sejarah makro antarabangsa yang dalam keadaan, masa dan ruang tertentu turut mempengaruhi banyak aspek pensejarahan tanah air seperti aliran ideologi, politik, nasionalisme, perdagangan, kemasukan teknologi baru dan migrasi bangsa dari negara luar. Proses sejarah itu telah meninggalkan kesan yang cukup besar dalam proses pensejarahan negara.
-
Kesimpulan, pengajian sejarah akan menjadikan generasi kita memahami proses pembinaan negara bangsa, membangun intelektual, menghargai usaha dan sumbangan tokoh tanah air, membina nilai kemanusiaan serta membentuk warga negara yang patriotik. Melalui penghayatan terhadap pengalaman sejarah tanah air akan meningkatkan kesedaran, kepekaan dan semangat ingin membabitkan diri dalam proses pembinaan negara bangsa secara aktif dan produktif di atas penghayatan patriotisme yang tinggi terhadap tanah air.
-
Justeru, keputusan kerajaan untuk menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran wajib lulus peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai 2013 dan Sejarah sebagai subjek teras di sekolah rendah mulai 2014 sangat dialu-alukan. - BH 1/11/2010